Usługi

Obsługa jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów gospodarczych

Oferujemy stałą obsługę podmiotów w zakresie:

 • świadczenia pomocy prawnej poprzez udzielanie porad prawnych w zakresie zadań ustawowych danej jednostki, uczestnictwo w opracowywaniu dokumentów wewnętrznych, uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie jednostki;
 • interpretowania obowiązujących przepisów prawa oraz opiniowania pod względem prawnym umów, porozumień i ugód oraz uczestnictwo w ich tworzeniu;
 • opiniowania treści korespondencji z organami administracji publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
 • sporządzanie i wydawanie na piśmie opinii i ekspertyz prawnych;
 • zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, rejestracji zmian, obsługi prawnej działalności organów spółek, stowarzyszeń itp.;
 • doradztwa w zakresie spraw pracowniczych;
 • windykacji należności;
 • reprezentacji w sporach sądowych.

Odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe

Oferujemy stałe doradztwo poszkodowanym od zgłoszenia szkody po spory sądowe we wszystkich instancjach, w szczególności w zakresie dochodzenia:

 • odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobie (np. uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku komunikacyjnego, błędy w sztuce lekarskiej, wypadek w rolnictwie i wypadek przy pracy);
 • odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej w mieniu (np. uszkodzenie pojazdu na skutek kolizji drogowej, zaniżona wypłata odszkodowania za naprawę pojazdu z OC sprawcy, zaniżone odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego);
 • odszkodowań z tytułu śmierci osoby bliskiej;
 • odszkodowań z tytułu strat w uprawach i inwentarzu.

Prawo cywilne

Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy, a także reprezentujemy w postępowaniach sądowych, w szczególności zapewniamy:

 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu wszystkich dziedzin prawa cywilnego;
 • sporządzanie umów i projektów umów dotyczących wszelkich czynności prawnych;
 • opiniowanie i udział w negocjacji umów;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z wszelkiego rodzaju umów;li>
 • opracowywanie pozwów, interwencji, apelacji, kasacji, skarg i sprzeciwów;
 • prowadzenie spraw majątkowych i spadkowych.

Prawo rodzinne

Oferujemy współpracę w sprawach rodzinnych, w szczególności zapewniamy:

 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem małżeństwa (rozwody, separacje);
 • prowadzenie spraw związane z alimentami;
 • prowadzenie spraw majątkowych (podział majątku wspólnego, majątkowe umowy małżeńskie);
 • usługę mediacji w sprawach rozwodowych i innych z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego.

Prawo pracy

Oferujemy współpracę w sprawach pracowniczych, w ramach których świadczy usługi zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. W szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o zakazie konkurencji;
 • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy i wynagradzania;
 • reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, m.in. dotyczących: odwołania od wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zapłaty zaległego wynagrodzenia, ustalania istnienia stosunku pracy, sprawy z zakresu wypadków przy pracy, w tym dochodzenia odszkodowań.

Prawo wojskowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa wojskowego, w szczególności w sprawach dotyczących:

 • służby wojskowej żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych (służby kandydackiej, NSR),
 • wojskowego prawa mieszkaniowego (spory z Agencją Mienia Wojskowego),
 • wojskowego prawa karnego,
 • doradztwa i obrony żołnierzy w postępowaniach dyscyplinarnych,
 • doradztwa i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (odwołania od decyzji i rozkazów dowódców jednostek wojskowych, skargi na decyzje i rozkazy do sądów administracyjnych),
 • doradztwo i reprezentacja w sporach cywilnych z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej.